Fra og med søknadsfristen 1. februar 2015 senker Cultiva Ekspress Kunst den nedre aldersgrensen fra 23 år til 20 år. Det betyr at en rekke studenter og andre unge kreative som tidligere ikke kunne søke, nå kan benytte seg av den populære støtteordningen. Hver andre måned deler Cultiva Ekspress Kunst ut 220 000,- i stipend til kunstneriske og kreative prosjekt i Kristiansand.

- Med de nye kriteriene vil støtteordningen virke og fungere enda bedre enn tidligere, forklarer prosjektleder Inger Margrethe Stoveland ved Cultiva Ekspress entusiastisk. - Det er viktig å starte talentutvikling tidlig. Mange av Kristiansands unge talent, som tidligere har falt utenfor støtteordningen, kan nå gå i gang med kunstprosjekt og få stipend fra CEK til å dekke prosjektutgifter.

Gjennomføring i Kristiansand
I tillegg åpner de nye kriteriene til Cultiva Ekspress Kunst for at personer bosatt utenfor Kristiansand kan få penger til å gjennomføre og vise prosjekt i byen. - Så lenge prosjektet gjennomføres i Kristiansand, og kommer Kristiansands befolkning til gode, kan faktisk en utenbys søker få støtte, sier Stoveland. - Vi vil ikke gå glipp av gode prosjekt som fører til talentutvikling lokalt. Mange prosjekt kan være av betydning for Kristiansand, føre til talentutvikling, og ha betydning for det lokale kreative miljøet, selv om prosjektlederen ikke nødvendigvis er folkeregistrert i Kristiansand. Med de nye kriteriene kan vi være med å støtte opp om disse prosjektene også.

Mange Kristiansandere flytter midlertidig fra byen for å ta kunstutdannelse eller videreutvikle sine talent. De har tidligere ikke kunnet søke støtte til å gjøre prosjekt i Kristiansand mens de har bosted utenbys. - Slike formelle hindringer unngår vi med de nye kriteriene, forsikrer Stoveland.Kriterieendringene ble vedtatt på styremøtet til Cultiva den 12. desember 2014. Styrevedtaket inneholder også presiseringer av de originale kriteriene. Alle endringene er uthevet.


NYE KRITERIER

 • Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer.
 • Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle.
 • Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
 • Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen.
 • Søkere må enten
  • ha folkeregistrert adresse i Kristiansand.
  • eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand.
  • eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand.
 • Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen.Søknadene som vurderes ved neste søknadsfrist, den 1. februar 2015, vil bli vurdert i henhold til de nye kriteriene.